Ιδιωτικό συμφωνητικό

Νοίκιασε το εργαλείο ή το μηχάνημα, συμπληρώνοντας το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης.  

Πολιτική Απορρήτου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και COOKIES

Στην Daneise / Πλατφόρμα ενοικίασης και πώλησης εργαλείων - μηχανημάτων μεταξύ ιδιωτών (εφεξής «Daneise», η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας») σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Πλατφόρμας Daneise (εφεξής οι «Χρήστες», «εσείς», «εσάς», «σας») μέσω της Ιστοσελίδας μας www.daneise.gr.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 34, καθώς και των άρθρων 7 παρ. 3 και 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του ελληνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 («Ν. 4624/2019»).

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα που η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Πλατφόρμας Daneise, κάθε φορά που ένας Χρήστης αλληλεπιδρά με αυτήν ή χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από αυτήν, όπως όταν δημιουργεί Λογαριασμό στην Πλατφόρμα Daneise με την ιδιότητα είτε του Ιδιοκτήτη/Εκμισθωτή είτε του Ενοικιαστή/Μισθωτή. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει περιγραφή της κάθε μορφής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από την Επιχείρηση, της νομικής βάσης για την επεξεργασία, των σκοπών για τους οποίους προορίζεται η επεξεργασία, των αποδεκτών ή των κατηγοριών αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, στην περίπτωση της κοινοποίησής τους, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων των Χρηστών ως προς τα παραπάνω προσωπικά τους δεδομένα, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μαζί με την Πολιτική Cookies αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης που διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας Daneise και οποιασδήποτε άλλης Πολιτικής υιοθετηθεί από την Επιχείρηση. Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά στην Πλατφόρμα Daneise, και δεν αφορά σε άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου και στις οποίες μπορεί να ανακατευθύνει η Ιστοσελίδα www.daneise.gr της Επιχείρησης μας, εκτός αν ρητά προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα.

Η Επιχείρησή μας δεσμεύεται να τηρεί πάντοτε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβουμε από τους Χρήστες μας περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διαμοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν εκτός του πλαισίου που οριοθετείται και περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή, σαφή, άμεση και αυτόματη αποδοχή και συναίνεση των παρόντων Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

2.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να ανανεώνεται και να επικαιροποιείται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά χρονικά διαστήματα, προς συμμόρφωση με τυχόν νέες νομικές ή τεχνολογικές απαιτήσεις επιβαλλόμενες από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, και για τον λόγο αυτό σας ζητάμε να ελέγχετε συχνά την τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής η οποία εμφανίζεται στο πεδίο «Τελευταία Ενημέρωση» στο τέλος της Πολιτικής. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζονται στην παρούσα) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας πληροφορήσουμε σχετικά είτε με αντίστοιχη ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας είτε αποστέλλοντάς σας αντίστοιχο ενημερωτικό e-mail και, όπου αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

3.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Η ατομική επιχείρηση Daneise της Άννας Χριστοδούλου, με έδρα την Καλαμάτα, Β’ Πάροδος Μακεδονίας 6, Τ.Κ. 24100, ΑΦΜ: 115300703 - ΔΟΥ: Κορωπίου, με τηλέφωνο 6983399407 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@daneise.gr.

Στα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

Η Επιχείρησή μας ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί διάφορες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς όταν κάνετε χρήση της Πλατφόρμας Daneise, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και ειδικότερα πρόκειται για τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

α. Δεδομένα που δηλώνετε όταν εγγράφεστε / δημιουργείτε Λογαριασμό Χρήστη στην Πλατφόρμα DANEISE είτε ως Ιδιοκτήτης είτε ως Ενοικιαστής:

Αυτά τα δεδομένα είναι τα βασικά προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία θα σας ζητηθούν να εισαγάγετε κατά την εγγραφή σας ως Χρήστη / κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Χρήστη και ενδεικτικώς περιλαμβάνουν: Όνομα, επώνυμο, πόλη / Τ.Κ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, αριθμό τηλεφώνου. Χωρίς τα δεδομένα αυτά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ Χρήστη και να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες της Πλατφόρμας DANEISE που προσφέρουμε.

Το e-mail που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να το χρησιμοποιήσουμε για κάθε επικοινωνία που αφορά ζητήματα του Λογαριασμού σας ή την πορεία μίας ενοικίασης αντικειμένου στην οποία έχετε προχωρήσει, όπως παραδείγματος χάριν το να απαντήσουμε σε σχετικό αίτημα ή παράπονό σας ή προκειμένου να σας αποστείλουμε σχετικό ενημερωτικό e-mail (newsletter) εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική προς τούτο συγκατάθεσή σας.

β. Δεδομένα πληρωμών για την ενοικίαση αντικειμένου μέσω της Πλατφόρμας DANEISE:

Είτε προκειμένου να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ενοικίαση αντικειμένου μέσω της Πλατφόρμας DANEISE ως Ενοικιαστής / Μισθωτής είτε προκειμένου να λάβετε χρήματα από την ενοικίαση του αντικειμένου σας μέσω της Πλατφόρμας DANEISE ως ιδιοκτήτης / Εκμισθωτής, εμείς ως Επιχείρηση χρειάζεται να συλλέξουμε, πέραν των ανωτέρω προσωπικών σας στοιχείων, και πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας για την κατάθεση).

Σημειωτέον ότι, κατά την πραγματοποίηση ενοικίασης αντικειμένου μέσω της Πλατφόρμας DANEISE, ο Χρήστης μεταφέρεται κάθε φορά απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής που χρησιμοποιεί η Επιχείρησή μας, και η Επιχείρησή μας δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των Χρηστών και δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται κανένα από τα στοιχεία που σχετίζονται με την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό των Χρηστών.

γ. Δεδομένα από τη χρήση της Πλατφόρμας DANEISE:

Η Επιχείρηση συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας DANEISE στην οποία προβαίνετε, όπως ενδεικτικά το περιεχόμενο καταχωρήσεων στο Λογαριασμό σας, οι αξιολογήσεις που σας αφορούν, οι αξιολογήσεις που έχετε κάνει σε άλλους Χρήστες.

δ. Δεδομένα που περιέχονται στην επικοινωνία σας μαζί μας:

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται εκείνα που οικειοθελώς δηλώνονται από εσάς, τους Χρήστες της Πλατφόρμας DANEISE, κάθε φορά που επικοινωνείτε διαδραστικά μέσω των καναλιών επικοινωνίας που παρέχονται από την Πλατφόρμα DANEISE, πχ όταν μας αποστέλλετε μήνυμα χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας μας και ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, το e-mail, το περιεχόμενο του αιτήματος/ ερωτήματος που μας υποβάλλετε.

ε. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την Πλατφόρμα DANEISE:

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται εκείνα που συλλέγονται αυτόματα από την Πλατφόρμα DANEISE, δηλαδή δεδομένα χρήσης σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στην Πλατφόρμα DANEISE, μέσω της χρήσης cookies (ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης) με τη διαβίβασή τους από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας π.χ. οι διευθύνσεις IP, το λογισμικό και η έκδοση του πλοηγού σας, το λειτουργικό σας σύστημα, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια της επίσκεψής σας, πληροφορίες συσκευής, δεδομένα πρόσβασης, αναγνωριστικό συσκευής, ώρα και διάρκεια σύνδεσης, συχνότητα χρήσης, μέσο σύνδεσης κλπ και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της ορθής και ταχύτατης λειτουργίας της Πλατφόρμας DANEISE που παρέχονται μέσω αυτής και για την βελτίωση των λειτουργιών καθώς και για την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειάς της.

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα πρόσωπα, αλλά λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης, από εμάς ή από υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από την Πλατφόρμα DANEISE, παρακαλούμε ανατρέξτε παρακάτω στα κεφάλαια 10 και 12.

5.ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (άρθρο 6 ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών μας, γίνεται από εμάς εφόσον συντρέχει μια εκ των κάτωθι αναφερόμενων νόμιμων προϋποθέσεων (δηλαδή εφόσον συντρέχει μία εκ των κάτωθι αναφερόμενων νομικών βάσεων για την επεξεργασία αυτή):

– Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών για έναν ή περισσότερους σκοπούς (άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ) π.χ. για αποστολή στους Χρήστες επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ίσως τους ενδιαφέρουν.

– Εάν η χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με το Χρήστη και/ή για τυχόν σχετικές προ-συμβατικές υποχρεώσεις πριν από αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη και της επικοινωνίας με τον Χρήστη σχετικά με την πορεία και το στάδιο της διαδικασίας ενοικίασης ενός αντικειμένου, την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών και γενικότερα της γενικής διαχείρισης και ικανοποίησης τυχόν αιτημάτων των Χρηστών αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και της αποστολής στους Χρήστες μας ενημερώσεων αναφορικά με τη χρήση εκ μέρους τους της Πλατφόρμας DANEISE.

– Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η Επιχείρησή μας ή προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή να συμμετέχουμε εφόσον μας ζητηθεί σε οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς προκύψει (π.χ. υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορολογικές αρχές) (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ).

– Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας (ή συμφέροντα τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένης της ορθής λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης της Πλατφόρμας DANEISE και της εμπειρίας των χρηστών μας σε αυτήν, της εξακρίβωσης ευθυνών σε περίπτωση εγκλημάτων κατά της Επιχείρησης και της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων μας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και με τρόπο που δεν είναι δυσανάλογος και σέβεται τα δικαιώματα σας περί ιδιωτικότητας και εσείς θα έχετε δικαίωμα εναντίωσης όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 13 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παράσχουμε ειδικότερες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση κάθε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, επομένως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@daneise.gr.

6.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Πλατφόρμας DANEISE και για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους εργαζομένους μας και τους τρίτους συνεργάτες - παρόχους υπηρεσιών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν:

– Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν για λογαριασμό της Επιχείρησης τεχνικές, λειτουργικές και εμπορικές υπηρεσίες, όπως είναι ενδεικτικά η φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, η υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η γενικότερη τεχνική υποστήριξη ή άλλες ενίοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες.

– Στους συμβούλους μας (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, νομικών και άλλων συμβούλων) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Επιχείρησης Daneise.

– Σε άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας DANEISE προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ενοικίασης ενός αντικειμένου μεταξύ ενός Ιδιοκτήτη και ενός Ενοικιαστή.

– Σε αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με αρμοδιότητες δημοσίου τομέα.

– Σε οποιονδήποτε άλλο μόνο με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τους Χρήστες της.

– Τέλος, η Επιχείρηση θα ανταποκριθεί σε αιτήματα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων όταν είναι υποχρεωμένη να το κάνει από το νόμο ή όταν πιστεύει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά σας και/ή να συμμορφωθεί με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη νομική διαδικασία.

Ο πλήρης και ενημερωμένος κατάλογος των υποκειμένων στους οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να ζητηθεί από την Επιχείρηση στο info@daneise.gr.

7.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία λειτουργίας μας, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εδρεύουν τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία, όπως οι πάροχοι των υπηρεσιών μας. Ανάλογα με την τοποθεσία κάθε Χρήστη, ενδέχεται η διαβίβαση δεδομένων να περιλαμβάνει μεταφορά τους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης. Εάν μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα σε ένα κράτος που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην τρίτη χώρα αυτή μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων δυνάμει σύμβασης διαβίβασης δεδομένων ή εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται ρητά από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

8.ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων Χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο Λογαριασμός τους στην Πλατφόρμα DANEISE. Εάν ο Χρήστης της Υπηρεσίας μάς ζητήσει να απενεργοποιήσουμε τον Λογαριασμό του για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον δεν εκκρεμεί κάποια ενεργή μίσθωση, και να διαγράψουμε τα δεδομένα του, η Eπιχείρηση θα διαγράψει τα δεδομένα κατόπιν του σχετικού αιτήματος. Εξαιρούνται τα στοιχεία οικονομικών συναλλαγών τα οποία διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτεί η φορολογική ή άλλη νομοθεσία. Σε περίπτωση που κάποια ενεργή μίσθωση αντικειμένου, κάποια συναλλαγή ή παραγγελία σας δεν έχει ολοκληρωθεί, η Επιχείρηση ενδέχεται να διατηρήσει προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο απενεργοποίηση του λογαριασμού σας και του σχετικού αιτήματος διαγραφής, έως την ολοκλήρωση των παραπάνω.

Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το τέλος της σχέσης μας με τους Χρήστες ή από την τελευταία επικοινωνία μας με εσάς.

Ενδέχεται να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στις περιπτώσεις που ο Χρήστης μάς έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, αρκεί η συγκατάθεση αυτή να μην έχει ανακληθεί. Επίσης, έχουμε την ίδια ως άνω δυνατότητα έως ότου μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή τροποποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες από εμάς. Περαιτέρω, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μίας νομικής, κανονιστικής, φορολογικής ή λογιστικής υποχρέωσής μας ή κατόπιν σχετικής εντολής από μία αρχή ή εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση εννόμων αξιώσεων.

Μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, αυτά διαγράφονται. Επομένως, τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν θα μπορούν να ασκηθούν μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου διατήρησης.

9.DANEISE NEWSLETTER

Η Επιχείρηση Daneise σας παρέχει την επιλογή να δηλώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) της Επιχείρησης. Εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στέλνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Newsletter μας το οποίο περιέχει ενημερωτικό και προωθητικό υλικό σχετικά με τη λειτουργία και τα νέα της Πλατφόρμας DANEISE.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι διατηρείτε τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών εμπορικής προώθησης που απευθύνονται σε εσάς:

– Θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την εμπορική προώθηση σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας αποστέλλουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

– Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το DANEISE Newsletter μπορείτε να μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε τη σχετική εμπορική επικοινωνία, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή/απεγγραφή/unsubscribe» που θα βρείτε σε όλα τα emails που λαμβάνετε από εμάς. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@daneise.gr.

10.COOKIES

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Πλατφόρμα DANEISE, στοιχεία της επίσκεψής σας σε αυτήν μπορεί να συλλεχθούν μέσω των “cookies”, μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως από τις περισσότερες σύγχρονες ιστοσελίδες.

Ένα «Cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από ένα διακομιστή Internet και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη για να επιτρέψει στην ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον χρήστη, όταν επισκέπτεται ξανά την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή/συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του («session cookie») ή και για επόμενες επισκέψεις («μόνιμο cookie»). Τα session cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη έως ότου αυτός αποσυνδεθεί ή έως ότου ο χρήστης αποχωρήσει από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή έως ότου απενεργοποιηθεί το πρόγραμμα περιήγησης Internet, ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή του χρήστη έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη ή έως ότου επέλθει μια καθορισμένη προθεσμία. Άλλα παρόμοια αρχεία (ή τεχνολογίες παρακολούθησης) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και σε αυτήν την Πολιτική, η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τη λέξη «cookies» για να υποδηλώσει όλες τις παρόμοιες τεχνολογίες, που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο.

Η Πλατφόρμα DANEISE χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους επισκέπτες της και προκειμένου να εξατομικεύσει και αποθηκεύσει ορισμένες ρυθμίσεις ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητούμε πληροφορίες που ήδη έχετε δώσει, κάθε φορά που θα επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, τα Cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα DANEISE καθώς και για την παροχή πληροφοριών επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας ώστε να βεβαιωθούμε πως ανταποκρίνεται στους αρχικούς της στόχους και γενικά ώστε να τη βελτιώνουμε.

Είδη Cookies

Η Επιχείρηση μας εκτός από τα cookies που εγκαθιστά η ίδια για λόγους λειτουργικότητας της Πλατφόρμας DANEISE (απολύτως απαραίτητα - cookies λειτουργικότητας) χρησιμοποιεί cookies τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή σας από τρίτα μέρη («Cookies τρίτου μέρους»). Συνήθως τα Cookies τρίτου μέρους είναι cookies αναλύσεων ή cookies απόδοσης και μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο, να μπορούμε να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών μας και να έχουμε επίγνωση σχετικά με την ποιότητα, απόδοση και αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας DANEISE. Τα μέρη που ορίζουν αυτά τα cookies τρίτου μέρους μπορούν να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας τόσο όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα DANEISE, όσο και όταν επισκέπτεστε ορισμένους άλλους ιστότοπους.

Συγκεκριμένα στον παρόντα Ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Ουσιώδη / απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη ορθή λειτουργία της Πλατφόρμας DANEISE. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες της Πλατφόρμας DANEISE και αποθηκεύουν προτιμήσεις και ρυθμίσεις (π.χ. γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης και προσθηκών). Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα ενός χρήστη. Τα cookies παραμένουν ενεργά καθότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της Πλατφόρμας. Χωρίς αυτά, ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν αποτελεσματικά ή να μην λειτουργούν καθόλου.

Cookies αναλύσεων / απόδοσης / επιδόσεων. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών, να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν, τον χρόνο που ξοδεύουν, τις σελίδες που επανεπισκέπτονται, τις λέξεις-κλειδιά που εισάγονται στο πεδίο αναζήτησης κλπ. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της Πλατφόρμας μας και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση και την αποδοτικότητά της. Τα cookies απόδοσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας, π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP. Τα cookies αυτά είναι προαιρετικά και εγκαθίστανται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της συγκατάθεσής του αναφορικά με την χρήση αρχείων cookies στην ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή και να αποφασίσει να τα αφαιρέσει.

Συγκεκριμένα, η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί cookies αναλύσεων και απόδοσης από την Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους η υπηρεσία Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εξής ιστοσελίδα: https://policies.google.com/privacy?hl=el. Επιπλέον, σας παρέχετε η δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και έτσι να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, αλλά και να βρίσκετε έτοιμες τις προτιμήσεις σας- ρυθμίσεις σας από προηγούμενες επισκέψεις (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας ή όταν έχετε επιλέξει να αποθηκευτεί το συνθηματικό σας, σε portal μας).

Δυνατότητες απενεργοποίησης των Cookies

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να απενεργοποιήσει τα cookies μέσω του σχετικού πίνακα ελέγχου που παρέχεται από την Ιστοσελίδα ή μέσω του browser του. Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πώς μπορεί ο χρήστης να σταματήσει να αποδέχεται νέα cookies, πώς θα ενημερωθεί όταν λαμβάνει ένα νέο cookie, και πώς θα απενεργοποιήσει τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλούμε ανατρέξτε στα ακόλουθα links (ως έχουν ως διευθύνσεις URL κατά την τρέχουσα ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να τροποποιείται):

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac https://support.apple.com/en-us/HT201265

iOS: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της Πλατφόρμας DANEISE.

11.ΑΠOΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΏΝ (άρθρο 8 ΓΚΠΔ)

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες στην Πλατφόρμα DANEISE ή μέσω καμίας από τις λειτουργίες της και γενικά μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 18 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

12.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 32 παρ. 1 ΓΚΠΔ)

Λαμβάνουμε και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση κάθε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή τυχαίας καταστροφής προσωπικών δεδομένων κατάλληλων ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Όπου εφαρμόζεται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε πάντοτε επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ασφαλείας.

Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει και από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιείτε, αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και δεν θα θεωρήσετε την Επιχείρηση Daneise ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της υπευθύνους για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εκτός αν οφείλεται σε δική μας αμέλεια. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (π.χ. από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως, για παράδειγμα, τείχος προστασίας και φιλτράρισμα κατά του spam).

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, ως Χρήστες, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 12 έως 22 καθώς και στο άρθρο 34, στο άρθρο 7 παρ. 3 και στο άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, ήτοι:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Οφείλουμε να σας παρέχουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 ΓΚΠΔ, με κάθε διαφάνεια, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά τι δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για τι χρονικό διάστημα τα κρατάμε, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Τον σκοπό αυτόν εξυπηρετεί η παρούσα Πολιτική.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοπός της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται, δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, να διαπιστώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας καθώς και να επεξεργαστείτε οι ίδιοι τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στον Λογαριασμό Χρήστη που δημιουργήσατε.

Δικαίωμα διαγραφής
(«δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, όταν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, όταν έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ, να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η επεξεργασία αυτών, συγχρόνως όμως δεν θέλετε να ζητήσετε και τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας

Οφείλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 19 ΓΚΠΔ, να ανακοινώνουμε σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Οφείλουμε να ενημερώνουμε το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, να ζητήσετε από εμάς να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν σε άλλον πάροχο χωρίς αντίρρηση. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι γίνεται επεξεργασία των δεδομένων με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Χρήστη, ή σύμβαση της οποίας ο Χρήστης είναι μέρος ή ως μέρος τυχόν σχετικών προ-συμβατικών υποχρεώσεων.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένων των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ, να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ (αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ), οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εφόσον η συγκατάθεση είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 ΓΚΠΔ (αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ), να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτεύουσα Αρχή / Εποπτική Αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας προτού απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με εμάς αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η Εποπτεύουσα Αρχή που είναι υπεύθυνη για εμάς είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων

Οφείλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 34 ΓΚΠΔ, να σας ανακοινώνουμε αμελλητί τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

14.ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 12 ΓΚΠΔ)

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@daneise.gr. Τα αιτήματά σας αυτά υποβάλλονται χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά, απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή από εμάς των αιτημάτων σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, η Επιχείρηση μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@daneise.gr ή τηλεφωνικά στο 6983399407.

Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2022